Research

Monographs and reports

Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009 [Naming as a social act. Parents’ choices of first names and discussions of first names in Göteborg 2007–2009]. (Doctoral thesis, 2011)

Uppsala University: Department of Scandinavian Languages. Also published as Open Access at: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-148635>.

Namngivningsmönster i Göteborg 2007 [Naming patterns in Göteborg 2007]. (2011)

SoLiD-rapport 21/FUMS-rapport 231. Uppsala: Uppsala University Press.

Ingefrid, Halim och 450 andra namn. En sociolingvistisk studie av skönlitterär förnamnsvariation [Ingefrid, Halim and 450 other names. A sociolinguistic study of  name variation in fiction]. (2005)

MISS 52. Göteborg: Department of Swedish, Göteborg University.

Articles and anthology essays

Förnamnsval i urban miljö [Choice of first names in urban environment]. (under progress)

In: Namn i stadsmiljö. Rapport från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors 10–12 november 2011.

Choosing a name = choosing identity? Towards a theoretical framework. (under progress)

In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International congress of onomastic sciences. September 5–9, 2011, Barcelona, Spain.

Creating identities through the choice of first name. (under progress)

In: Names in everyday usage. Shaping social identities. Eds: Terhi Ainiala, Elwys De Stefani, Jan-Ola Östman & Nicolas Pepin. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Om förnamn som identitetsbärare. [On first names as identity carriers.] (2010)

In: Namn – en spegel av samhället förr och nu. Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 41. Ed: Staffan Nyström. pp. 136–153.

The choice of first names as a social resource and act of identity among multilingual families in contemporary Sweden. (2009)

In: Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact. Proceedings of the 23rd International congress of onomastic sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. pp. 86–92.

Finns det sociala skillnader i modern förnamnsgivning? [Are there any social differences in contemporary first name giving?] (2008)

In: Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. Norna-rapporter 84. pp. 13–19.

Namn, namntyper och namnfunktioner i Klas Östergrens filmmanus En decemberdröm – en fallstudie i litterär onomastik. [Names, name types and name functions in the filmscript A decemberdream – a case study of Literary Onomastics.] (2007)

In: Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk namnforskning. Nr 25. pp. 75–93.

Popular articles

Äldre väljer ärvda namn. [Older parents choose names from the family.] (2009)

In: Språktidningen. Nr 1 February 2009. pp.12.

Ingefrid, Krystyna och några till. Förnamn i skönlitteratur – en spegling av samhället? [Ingefrid, Krystyna and some more. First names in fiction – a mirror of society?] (2005)

In: Under ytan. Humanistdag-boken 2005. pp. 307–312.

Textbook chapters

Chapter 27. Names and identity. (under progress)

In: The Oxford Handbook of names and naming. Oxford University Press. (6 p.)

Kap. 2.4 Namnval. [Chapter 2.4 Name choice.] (2013)

In: Namnforskning. The state of the art. Electronic textbook by Department of Scandinavian Languages, Uppsala University. (3 p.)

Kap. 9 Personnamn och identitet. [Chapter 9. Personal names and identity.] (2013)

In: Namnforskning. The state of the art. Electronic textbook by Department of Scandinavian Languages, Uppsala University. (3,5 p.)